50-lecie Uczelni

Od szkoły nauczycielskiej do Uniwersytetu czyli jak zmieniała się oferta edukacyjna uczelni

Zestawienie to pokazuje jak zmieniała się oferta i jak nasza uczelnia zmieniała swój charakter i profil, by w 2005 roku uzyskać upragniony i wyczekany status Uniwersytetu.

 • 1969/1970 – to pierwszy rok działalności uczelni - wówczas Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, studia trwały 3 lata i miały charakter studiów zawodowych
  W ofercie znalazło się 7 kierunków: filologia polska, filologia rosyjska, historia z wychowaniem obywatelskim, historia z przysposobieniem obronnym, nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym, wychowanie fizyczne z biologią, zajęcia techniczne z fizyką

W kolejnych latach ta oferta była rozszerzana o kolejne kierunki:

 • 1970/1971 - wychowanie muzyczne
 • 1973/1974 - uruchomiono bibliotekoznawstwo
 • 1974/1975 - pierwszy rok działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej, wprowadzono studia 5-letnie
 • 1975/1976 - nowy kierunek studiów - filologia angielska, który był prowadzony do 1985 roku
 • 1976 - wprowadzono nową formę kształcenia - studia podyplomowe
 • 1976/1977 - uruchomiono nowy kierunek studiów bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • 1977/1978 - nowe kierunki - nauczanie początkowe oraz wychowanie przedszkolne
 • 1980/1981 - bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • 1982/1983 - wychowanie obronne
 • 1985/1986 - nauki społeczne
 • 1988/1989 - bibliotekoznawstwo
 • 1989/1990 - historia
 • 1990/1991 - filologia z językiem angielskim
 • 1991/1992 - filologia z językiem niemieckim
 • 1992/1993 - biologia, politologia i nauki społeczne (zmiana nazwy kierunku, poprzednio nauki społeczne)
 • 1993/1994 - administracja
 • 1994/1995 - wychowanie fizyczne
 • 1995/1996 - politologia (zmiana nazwy kierunku, poprzednio politologia i nauki społeczne)
 • 1996/1997 - psychologia
 • 1998/1999 - geografia
 • 1999/2000 - fizyka
 • 2001/2002 - informatyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zmiana nazwy kierunku, poprzednio wychowanie muzyczne)
 • 2003/2004 - edukacja techniczno-informatyczna (zmiana nazwy kierunku, poprzednio wychowanie techniczne)
 • 2007/2008 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska, praca socjalna
 • 2008/2009 - kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, socjologia, biotechnologia, turystyka i rekreacja
 • 2009/2010 - mechatronika, filologia z językiem arabskim
 • 2010/2011 - inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa
 • 2011/2012 - bezpieczeństwo narodowe
 • 2012/2013 - rewitalizacja dróg wodnych, pedagogika wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • 2013/2014 - humanistyka drugiej generacji, turystyka krajoznawcza i kulturowa, logopedia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (zmiana nazwy kierunku, poprzednio ochrona dóbr kultury)
 • 2014/2015 - innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, regionalistyka europejska
 • 2015/2016 - ekonomia
 • 2016/2017 - wojskoznawstwo, zarządzanie kryzysowe w środowisku, zarządzanie przyrodą, filologia z językiem chińskim
 • 2017/2018 - przewodnictwo i pilotaż turystyczny, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, inżynieria techniczno-informatyczna (zmiana nazwy kierunku, poprzednio edukacja techniczno-informatyczna)
 • 2018/2019 - prawo w biznesie, edytorstwo, pedagogika resocjalizacyjna

Liczba studentów:

 • 1969/1970 - naukę rozpoczęło 314 osób
 • 1970/1971 - naukę rozpoczęło 812 studentów (674 na studiach dziennych i 138 na studiach zaocznych) na 8 kierunkach studiów dziennych i 5 kierunkach studiów zaocznych
 • 1975/1976 - 4652 studentów (1916 studia dzienne, 2736 zaoczne) na 12 kierunkach studiów dziennych i 13 studiów zaocznych 
 • 1989/2000 - przekroczenie liczby 5 tysięcy studentów, 10 kierunków studiów
 • lata 90. - przyrost liczby studentów, w roku 1995/1996 było ich ponad 10 tysięcy, 12 kierunków studiów
 • w roku 2000/2001 czyli pierwszym roku funkcjonowania Akademii Bydgoskiej było ponad 18 tysięcy studentów, to najwyższa liczba w całej historii uczelni, 15 kierunków studiów
 • 2005/2006 - pierwszy rok uczelni jako Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego było ponad 15 tysięcy studentów, 16 kierunków studiów
 • Obecnie na uczelni studiuje ok. 10 tysięcy studentów, w ofercie mamy 48 kierunków studiów

Przygotowanie informacji o kierunkach i liczbie studentów: Dział Jakości i Organizacji Kształcenia UKW