50-lecie Uczelni

Rektorzy uczelni

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz
Rektor WSN w okresie: październik 1969 – luty 1971

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (ur. 16 września 1921, zm. 8 kwietnia 1997), historyk, badacz w dziedzinie nauk humanistycznych specjalizujący się w historii Polski oraz historii powszechnej XIX-XX wieku. Pracę naukową rozpoczął od badań dziejów powstania listopadowego, następnie zajął się Wielką Emigracją, zagadnieniem stosunków polsko-francuskich oraz dziejami ruchów rewolucyjnych w Polsce. Będąc rektorem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy zorganizował Zakład Historii i Nauk Społecznych. Odznaczony licznymi nagrodami za działalność naukową m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem za zasługi dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (odznaczony dwukrotnie), Medalem za szczególne zasługi dla województwa bydgoskiego, Odznaką Honorową „za Zasługi dla miasta Bydgoszczy”.
Tuż po powstaniu Wyższej Szkoły Nauczycielskiej Profesor mówił: Ziemia bydgoska przeżywała niedawno swój ważny wielki dzień - inaugurację roku akademickiego w pierwszej uczelni typu humanistycznego utworzonej w Bydgoszczy.

dr hab. Bogdan Głębowicz, prof. nadzw.
Rektor WSN w okresie: marzec 1971 – lipiec 1974

dr hab. Bogdan Głębowicz, prof. nadzw. (ur. 19 sierpnia 1929, zm. 1 lipca 1974), historyk. W 1960 r. uzyskał stopień doktora, w 1967 docenta, a w 1973 profesora nadzwyczajnego. Działalność naukową rozpoczął od badań najnowszej historii Polski. Zainteresowania naukowe Profesora dotyczyły nauk politycznych, historii Polski oraz historii ruchu robotniczego. Autor publikacji: Kształtowanie się podstaw ustrojowych Mongolskiej Republiki Ludowej w okresie lat 1921-1949 (1968), Zarys dziejów i działalności Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego (1920-1966) (1969). Działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Historycznym i Bydgoskim Towarzystwie Naukowym. Za działalność naukową oraz społeczno-polityczną został odznaczony: Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką J. Krasickiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym podczas podróży służbowej.

prof. dr hab. Edmund Trempała
Rektor WSP w okresie: lipiec 1974 – sierpień 1981

prof. dr hab. Edmund Trempała: (ur. 16 listopada 1927, zm. 5 grudnia 2011), pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor Honoris Causa naszej - Alma Mater. Inicjator przekształcenia założonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się wokół społecznych, kulturowych i psychofizycznych uwarunkowań działań wychowawczych. Profesor opublikował ponad 150 prac zwartych, współautorskich, artykułów i rozpraw oraz raportów. Opracował również i przeanalizował program integracji wychowania w środowisku lokalnym oraz model szkoły środowiskowej. Za dorobek naukowy i zaangażowanie w sprawy społeczne odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. Aleksander Szwedek
Rektor WSP w okresie: wrzesień 1981 – marzec 1982

prof. dr hab. Aleksander Szwedek (ur. 18 kwietnia 1940), filolog, językoznawca, anglista. Stopień doktora uzyskał w 1969, habilitację w 1976 r., a tytuł profesorski w 1994 r. Obszary badawcze Profesora oscylują wokół: językoznawstwa angielskiego, językoznawstwa kognitywnego, analizy dyskursu oraz historii języka angielskiego Do jego najważniejszych publikacji zalicza się m.in: A contrastive analysis of reference in English and Polish (1975), Word order, sentence stress and reference in English and Polish (1981), The non-arbitrary nature of word order in Polish: A cognitive reinterpretation (1994), The thematic structure of the sentence in English and Polish(2010). W 1975 r. Profesor zorganizował filologię angielską w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Stypendia zagraniczne: UCLA, Oxford, Edynburg. Wykłady zagraniczne: Åbo Akademi, Turun Yliopisto, University of Pittsburgh, Eastern Michigan University, University of Northern Iowa, Copenhagen School of Economics. Członek: International Association of Universities, Professors of English, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Komitet Neofilologiczny PAN. Jako pierwszy, a przez wiele lat jedyny anglista z Polski prowadził zajęcia z lingwistyki tekstu, organizacji dyskursu, pragmatyki językowej. Profesor został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1994), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996).

doc. dr hab. Bronisław Ratuś
Rektor WSP w okresie: kwiecień 1982 – luty 1984

doc. dr hab. Bronisław Ratuś: (ur. 1 czerwca 1935, zm. 12 maja 1997), historyk. 
Autor publikacji: Kształcenie i rozwój kadr oświatowo-kulturalnych na Ziemi Lubuskiej, Zajęcia z wychowania obywatelskiego, Licea pedagogiczne w Polsce Ludowej 1944-1970: działalność wychowawczo-dydaktyczna, Adaptacja i antycypacja nauczycieli w nowych warunkach ustrojowych, Edukacja w okresie zmian ustrojowych : studia i szkice pedagogiczne, Ewolucja systemu edukacyjnego, Tolerancja w przestrzeni edukacyjnej, Wyższe szkolnictwo prywatne w II Rzeczypospolitej i próby jego odbudowy po II wojnie światowej.
W jednym z wywiadów mówił: - Zrobiliśmy kolejny krok naprzód. O pozycji bydgoskiej WSP świadczy chociażby wiodąca jej rola w badaniach ogólnopolskich.

prof. dr hab. inż. Kazimierz Nowak
Rektor WSP w okresie: marzec 1984 – kwiecień 1990

prof. dr hab. inż. Kazimierz Nowak: (ur. 25 stycznia 1925, zm. 10 sierpnia 1995), specjalista z zakresu konserwacji i technologii drewna. W 1960 roku uzyskał stopień doktora, w 1965 roku stopień doktora habilitowanego. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego nauk technicznych. Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej oraz aktywną działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Z natury jestem optymistą. Widzę przyszłość WSP w jasnych barwach - mówił prof. Kazimierz Nowak - ówczesny Rektor WSP. - Z czasem będzie można powołać w Bydgoszczy Akademię Pedagogiczną.

prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski
Rektor WSP w okresie: grudzień 1990 – sierpień 1996
Rektor AB w okresie: wrzesień 1999 – sierpień 2002

prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (ur. 22 września 1943), profesor nauk humanistycznych. Stopień doktora uzyskał w 1974 na Uniwersytecie Gdańskim, habilitację w 1986 r., a tytuł profesorski w 1996 r. W kręgu zainteresowań badacza znajdują się: pedagogika rodziny ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji edukacyjnych, kondycja wychowawcza oraz transformacja w okresie przemian, teoria wychowania jako subdyscyplina nauk pedagogicznych, problematyka etyczno-deontologiczną zawodu nauczycielskiego, aksjologia pedagogiczna, problematyka związana ze strukturą, funkcjonowaniem oraz procesami kształcenia i formacji osobowościowej kandydatów na nauczycieli, wychowanie i samowychowanie młodzieży akademickiej. Profesor opublikował kilkadziesiąt prac zwartych autorskich, współautorskich i redakcyjnych oraz kilkaset artykułów i studiów. Przyczynił się do utworzenia studiów doktoranckich na uczelni, opracowywał wniosek o prawa do nadania stopnia doktora habilitowanego.Członek wielu organizacji: Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (prezes organizacji w latach 1987-1990), European Associaton of Training Centers Socio-Educational Care Work oraz komitetów redakcyjny: Ars Educandi, Episteme, Rocznik Pedagogiki Rodziny, Innowacje w Edukacji Akademickiej. Profesor został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1930), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997).

prof. dr hab. Józef Banaszak
Rektor WSP w okresie: wrzesień 1996 – sierpień 1999

prof. dr hab. Józef Banaszak (ur. 10 marca 1947), ekolog, zoolog, znawca europejskich pszczół-trzmieli, dziko żyjących pszczół samotnic, pszczoły miodnej. Stopień doktora uzyskał w 1975, habilitację w 1984 r., a tytuł profesorski w 1993. Zainteresowania badawcze Profesora dotyczą m.in. analizy zasobów oraz prawidłowości występowania zwierząt w krajobrazie rolniczym i naturalnym. Autor ponad 350 publikacji, w tym 40 książek. Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Ligi Ochrony Przyrody, Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Redaktor naczelny Polish Journal of Entomology. Laureat Nagrody Literackiej im. Klemensa Janickiego za zasługi dla kultury polskiej oraz Nagrody im. Witolda Hulewicza, przyznanej za dwa tomy dzienników. W 2015 roku Profesor został wyróżniony tytułem Lidera Pracy Organicznej oraz otrzymał statuetką Honorowego Hipolita przyznawaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za całokształt pracy naukowej i literackiej.

 

 

prof. dr hab. Adam Marcinkowski
Rektor AB i UKW w okresie: wrzesień 2002 – sierpień 2006

prof. dr hab. Adam Marcinkowski (ur. 24 grudnia 1942), historyk, prof. nauk humanistycznych, pierwszy rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na uczelni (ówczesnej WSP) pracuje od 1996 roku. Stopień doktora uzyskał w 1980 r., habilitację w 1985 r., tytuł profesorski w 1996 roku. Na dorobek naukowy prof. A. Marcinkowskiego składa się ponad 160 krajowych i zagranicznych publikacji. Badacz specjalizuje się w problematyce dotyczącej zimnowojennej konfrontacji międzysystemowej, stalinizmu w Wojsku Polskim oraz losów polskich jeńców wojennych w obozach na terytorium ZSRR w latach II wojny światowej i w okresie powojennym. W kręgu jego zainteresowań znalazły się także powojenne dzieje wojska polskiego i działalność organizacji NATO. Dzięki prowadzonym przez Profesora badaniom w byłym Archiwum Specjalnym NKWD w Moskwie na temat losów Polaków na terytorium ZSRR w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, możliwe stało się sprowadzenie do kraju kopii setek tysięcy dokumentów dotyczących polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. oraz żołnierzy AK internowanych do ZSRR w latach 1944-1947. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Profesor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

prof. dr hab. inż. Józef Kubik
Rektor UKW w okresie: wrzesień 2006 – sierpień 2012

prof. dr hab. inż. Józef Kubik (ur. 6 marca 1944), profesor nauk technicznych, autor lub współautor ponad 160 prac opublikowanych w renomowanych, zagranicznych czasopismach, kilkunastu opracowań dla przemysłu, licznych recenzji wydawniczych w kraju i zagranicą, 5 opracowań książkowych (w tym 2 podręczników akademickich i 3 monografii z dziedziny mechaniki ośrodków porowatych oraz kilku opracowań zwartych). Napisana przez Profesora monografia Podstawy dynamiki nasyconych ośrodków porowatych jest pierwszą tego typu publikacją w literaturze polskiej. Z inicjatywy i dzięki staraniom Profesora oraz współpracy z jednostkami naukowymi Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie i za zgodą MEN, uruchomione zostały w roku 2001/2002 Środowiskowe Studia Doktoranckie celem kształcenia deficytowych w Regionie Kujawsko-Pomorskim młodych kadr naukowych z zakresu informatyki oraz mechaniki i inżynierii materiałów.

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
Rektor UKW w okresie wrzesień 2012 - sierpień 2016

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski (ur. 11 września 1943), archeolog, profesor nauk humanistycznych, autor 10 książek oraz 236 artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze Profesora skupiają się na zagadnieniach takich jak: mechanizm przemian gospodarczych w Europie w epoce brązu, teoretyczne podstawy archeologii, metodologia nauk humanistycznych. Profesor brał udział w terenowych badaniach zagranicznych: w Anglii (1986-1987) i Szwecji (Gotlandia) (1995) oraz krajowych: Jankowo koło Pakości, Sobiejuchy (ekspedycja polsko-angielska). Za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz osiągnięcia w działalności naukowej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony także Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).
Podczas Święta Uczelni JM Rektor mówił: Rolą uniwersytetu jest przygotowanie absolwentów do życia we wciąż zmieniającej się rzeczywistości, do pracy nad sobą, do samokształcenia, do uczestnictwa w życiu społecznym. Zbyt praktyczny model kształcenia czyni absolwentów wprawdzie sprawnymi pracownikami, ale nieświadomymi obywatelami. My będziemy starali się nie zgubić w następnych latach etosu uniwersyteckiego.

 

prof. dr hab. Jacek Woźny
Rektor UKW w okresie wrzesień 2016 - sierpień 2020

(ur. 20 sierpnia 1962 r.), historyk i archeolog, Profesor nauk humanistycznych. W pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu archeologii w tym archeologii pradziejowej, symboliki wierzeń pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Od 1989 zawodowo związany z naszą Uczelnią.
W latach 1999-2002 był prorektorem WSP i następnie Akademii Bydgoskiej ds. dydaktycznych. Od 2002 do 2008 pełnił obowiązki prodziekana ds. nauki Wydziału Humanistycznego, a w 2008 objął stanowisko dziekana tego wydziału.
Uniwersytet nas wszystkich 2016-2020, po wyborach Rektor mówił: Jest to dla mnie zaszczytne zobowiązanie a jednocześnie wyraz akceptacji dla przedstawionego przeze mnie programu. Przez najbliższe cztery lata wraz z zespołem rektorskim i kanclerskim będziemy realizowali program rozwoju naszego Uniwersytetu, mając na uwadze dobro całej społeczności akademickiej.