50-lecie Uczelni

Michał Kleiber

Podczas święta uczelni 24 kwietnia 2012 r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa UKW prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber urodził się 23 stycznia 1946 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1968 roku. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim, otrzymując w roku 1971 stopień magistra na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W roku 1972 obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1972 roku prof. Michał Kleiber pracuje w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie od 1986 roku kieruje Zakładem Metod Komputerowych. W wymienionym Instytucie habilitował się w 1978 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984 roku, zaś profesora zwyczajnego w 1989 roku.

Najważniejszym obszarem pracy badawczej i dydaktycznej Profesora Michała Kleibera są zastosowania technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Jest on autorem 6 książek poświęconych tym zagadnieniom, opublikowanych w czołowych światowych wydawnictwach naukowych. Prof. Michał Kleiber jest także autorem 2 podręczników oraz ponad 210 artykułów na łamach renomowanych krajowych, ale przede wszystkim międzynarodowych czasopism naukowych. Jest członkiem rad naukowych 17 czasopism międzynarodowych, w tym założycielem i redaktorem naczelnym dwóch z nich.

Szerokie kontakty międzynarodowe prof. M. Kleibera rozpoczęło stypendium Humboldta oraz wieloletnia współpraca z Uniwersytetem w Stuttgarcie. Wielokrotne, krótko- i długoterminowe pobyty na uniwersytetach europejskich, amerykańskich i japońskich zbudowały międzynarodowy autorytet prof. M. Kleibera jako uczonego, konsultanta i wykładowcy. Znalazło to wyraz  w wybraniu Profesora do władz międzynarodowych organizacji naukowych o zasięgu europejskim i światowym. W ramach swojej działalności prof. Michał Kleiber dążył do wykształcenia wyspecjalizowanej kadry naukowej. Był promotorem w 20 przewodach doktorskich oraz recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także wniosków o tytuł naukowy profesora.

Działalność Prof. M. Kleibera jako Uczonego znalazła uznanie wyrażające się m.in. przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami. Oprócz nagród Wydziału IV Nauk Technicznych PAN i Ministra Edukacji Narodowej, prof. Michał Kleiber został laureatem nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2002 roku został wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, w roku 2007 członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, zaś w 2009 roku członkiem Academia Europea w Londynie. Otrzymał także tytuły doctora honoris causa przyznane przez uniwersytety i politechniki w Darmstadt (Niemcy), Mons (Belgia), Lublinie, Krakowie oraz Gliwicach, jak również Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.

Organizator i promotor nowoczesnej polskiej nauki. Prof. Michał Kleiber połączył w swoim życiu prestiż wielkiego uczonego z charyzmą wybitnego organizatora i promotora nowoczesnej nauki polskiej. W roku 1994 został członkiem korespondentem, a w 2002 roku członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1993-1994 przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, a w latach 1995-2001 był dyrektorem tego Instytutu. W 1998 roku został przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek PAN i członkiem prezydium Polskiej Akademii Nauk. W grudniu 2006 roku został wybrany Prezesem Polskiej Akademii Nauk na lata 2007-2010, a w 2010 r. wybrany ponownie na kadencję 2011-2014. W latach 2001-2005 Profesor Michał Kleiber pełnił funkcję Ministra Nauki i Informatyzacji oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Był także przewodniczącym rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. Od roku 2006 jest społecznym doradcą Prezydenta RP ds. edukacji, nauki i innowacji. W ostatnich latach prof. Michał Kleiber był bardzo zaangażowany w sprawy uczestnictwa Polski w programach badawczych Unii Europejskiej. Aktualnie jest członkiem Europejskiej Rady Badań przy Komisji Europejskiej, a także członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu.

Niezwykle bogata, różnorodna i efektywna praca naukowa, edukacyjna i organizacyjna na rzecz środowiska naukowego pozwala uznać Profesora Michała Kleibera za jednego z najwybitniejszych polskich uczonych w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zastosowań współczesnych technik komputerowych w różnorodnych obszarach nauki i techniki.