50-lecie Uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Od 1 września 2005 zaczęła się dalsza reorganizacja uczelni. UKW został najmłodszym i najmniejszym uniwersytetem w Polsce, a Bydgoszcz dołączyła w końcu do grona miast uniwersyteckich.

W 2005 r. pierwszym rektorem nowo powołanego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego został prof. dr hab. inż. Józef Kubik.
W publikacji Dobra Dekada 2000-2010, Bydgoszcz 2012 przytoczono przemówienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego: - To dla mnie osobiście naprawdę wielka radość i honor, że mogę podpisywać ustawy, które tworzą rzeczy piękne i wartościowe, i które - jestem przekonany - będą budować dobrą przyszłość zarówno uczelni, jak i całego środowiska akademickiego i studenckiego Bydgoszczy, a także będą ważne dla regionu i Polski. Jednocześnie zwracając się do władz uczelni, podkreślił: - Przed Wami, Drodzy Państwo, wielkie zadanie: stworzyć w Bydgoszczy prężny ośrodek uniwersytecki na wysokim poziomie.

Młoda uczelnia stanęła w obliczu nowych wyzwań i zadań, związanych m.in.: z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Dawała ona tylko pięć lat na osiągnięcie pułapu dwunastu uprawnień do doktoryzowania w określonych dziedzinach. UKW legitymował się wtedy siedmioma uprawnieniami, z czego tylko sześć mogło być ustawowo uznanych. Po krótkim czasie euforii przyszedł czas na intensywne działanie. Przed władzami uczelni stało kilka poważnych zagadnień. Należało do nich wzmocnienie kadry naukowo-dydaktycznej, rozszerzenie bazy lokalowej, zintensyfikowanie udziału Uniwersytetu w projektach unijnych, wreszcie - uzyskiwanie przez Wydziały kolejnych uprawnień do nadawania stopnia doktora.

 • 1986 - prawa do doktoryzowania w zakresie pedagogiki
 • 1993 - prawa do doktoryzowania w zakresie historii
 • 1997 - prawa do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa
 • 1998 - prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki
 • 1999 - prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii
  2000 - prawa do doktoryzowania w zakresie psychologii
  2002 - prawa do doktoryzowania w zakresie językoznawstwa
 • 2004 - prawa do do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce
 • 2005 - prawa do do nadawania stopnia naukowego doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura
 • 2008 - prawa do do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
 • 2009 - uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika
 • 2015 - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa
 • 2016 - uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk bilogicznych w dyscyplinie ekologia
 • 2017 - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa

Jednym z ważniejszych wyzwań jakie stały przed Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego od początku jego istnienia był rozwój infrastruktury materialnej, zarówno w obszarze bazy dydaktycznej jak i socjalnej.
Dużą uwagę poświęcono także rozwojowi potencjału kadry, dlatego położono duzy nacisk na uczestnictwo pracowników w szkoleniach, projektach badawczych, współpracę z jednostkami polskimi i zagranicznymi.

27 marca 2007 roku został powołany Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego pierwszym przewodniczącym został prof. Roman Ossowski. Uniwersytet ten jest prężnie działającą jednostką, seniorzy uczestniczą w zajęciach, kursach i projektach.
Uczelnia jest również patronem międzynarodowej szkoły, która rozpoczęła działaność 2 marca 2009 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących UKW International School of Bydgoszcz (wszystkie poziomy nauczania), jest przeznaczona głównie dla dzieci oficerów NATO stacjonujących w mieście.
W UKW działają także Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Centrum Komunikacji Klinicznej oraz Centrum Transferu Technologii i Innowacji.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacznie wzbogaciła się oferta edukacyjna uczelni, którą tworzą róznorodne kierunki, w tym autorskie i unikalne. Dziś tworzy ją ponad 50 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również kilkadziesiąt studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

Rektorem UKW w 2012 r. został prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski i pełnił tę funkcję do sierpnia 2016 r. Od września 2016 r. rektorem UKW jest prof. dr hab. Jacek Woźny.

Na uczelni następowały również zmiany organizacyjne m.in.: utworzenie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (2009 r.), Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki (2011 r.), Wydziału Edukacji Muzycznej (2015 r.). Obecnie w strukturze jest łącznie 7 wydziałów.

Rok 2019 jest nie tylko rokiem jubileuszowym to także rok intensywnych zmian w całym szkolnictwie wyższym, które wprowadza nowa ustawa Konstytucja dla Nauki. W zamyśle MNiSW reforma ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości.

Coraz większy nacisk kładzie się na internacjonalizację i rozwój badań naukowych oraz ich komercjalizację. Uczelnia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom tak by tworzyć warunki współpracy i rozwoju biznesu dla nauki i nauki dla biznesu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jako największa uczelnia w Bydgoszczy, realizuje misję kluczowego partnera naukowego i dydaktycznego w rozwoju miasta i regionu, służąc wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
Jako uniwersytet klasyczny (szerokoprofilowy) UKW sprawnie łączy badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych, o zdrowiu i o ziemi oraz nauk społecznych, humanistycznych i sztuki muzycznej. Daje to w rezultacie nie tylko duży potencjał badawczy i dydaktyczny, ale również bezprecedensowe możliwosci wszechstronnego wsparcia partnerów gospodarczych i społecznych oraz kreatywnego rozwiązania ich problemów w oparciu o najnowsze osiagnięcia naukowe.